Dashboard


MÚINTEOIR – IAR – BHUNSCOILE 2017/2018

Dublin, Ireland   Temporary/Contract/Project
Closing Date: 31/10/2017 16:00   Teaching
Salary:  See Description for Details

 

Job Description

Nádúr an Chonartha: Lán-aimseartha, Pro-Rata agus Páirt-aimseartha

Ionaid Poist: Táimid ag fógairt roinnt poist mhúinteoireachta a d’fhéadfadh eascairt i Scoileanna/Coláistí an Bhord Oideachais agus Oiliúna do sheisiúin 2017/2018.


Tá gach folúntas ag brath ar aontú na Stiúrthóirí Ath-imlonnaithe ar na poist a líonadh.


Beidh iarratais a fhaightear bailí le haghaidh breithnithe suas go 1 Samhain 2017.

Phase 1 of Shortlisting will commence on 1st May
Phase 2 of Shortlisting will commence on 1st July
Phase 3 of Shortlisting will commence on 1st September

Tá na coinníollacha seirbhíse faoi réir ag rialacháin na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamram v7 agus doiciméid leasaithe i dteannta Rannóg 4 den Acht Oideachais, 1998.


Caidrimh Oibre:
Inmheánach
• Príomhoide agus foireann bainistíochta na scoile
• Baill den fhoireann mhúinteoireachta
• Baill eile den fhoireann tacaíochta
• An POF agus foireann riaracháin an BOO
• Mic léinn

Seachtrach
• Tuismitheoirí agus pobal áitiúil
• Roinn Oideachais agus Scileanna
• An Chomhairle Mhúinteoireachta

Luach Saothair:
Is é an luach saothair a ofráiltear ná an Scála Bunúsach Comónta chomh maith leis na liúntais cáilíochtaí cuí de réir mar atá sonraithe i rialacháin na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Job Objectives

Bun fheidhm:
Is é ról an mhúinteora ná múineadh faoi réir Cód Proifisiúnta Iompair do Mhúinteoirí na Comhairle Mhúinteoireachta, trí fhoghlaim agus trí thacaíocht a sholáthar, mar is cuí, chomh maith le hábhair an churaclaim a mhúineadh.

Príomhthascanna
• Riachtanais foghlama daltaí a mheas, cláir teagaisc a dhearadh agus a chur i bhfeidhm bunaithe ar na riachtanais aonánacha seo.
• Dul i ngleic le pleanáil, cur i bhfeidhm agus measúnú an Churaclaim ag leibhéal ranga agus ag leibhéal scoile.
• Caidrimh oibre dearfach agus chomh-oibríoch a chothú le bainistíocht na scoile, baill eile den fhoireann, mic léinn/ daltaí agus le mór phobal na scoile .

Skills Required

Sainiú an Duine/ Próifíl:
Riachtanais:
• Clárú reatha le Comhairle Mhúinteoireacht na hÉireann
• Cáilíochtaí acadúla, an díograis agus an mhuinín atá riachtanach leis na hábhair a mhúineadh.
• Na scileanna atá de dhíth le ceachtanna taitneamhacha éifeachtacha a ullmhú agus a mhúineadh ag úsáid straitéisí a fhreastalaíonn ar riachtanais na ndaltaí ar fad sa rang; agus teicneolaíocht faisnéise a ionchorprú ar mhaithe le múineadh agus foghlaim a fheabhsú.
• Sár scileanna idirphearsanta agus cumarsáide.
• Cumas cumarsáid a dhéanamh le daltaí go héifeachtach.
• Cur chuige gairmiúil agus cumas chun oibriú i bpáirtíocht agus go héifeachtúil le comhghleacaithe chun caidreamh gairmiúil a fhorbairt.
• A (h) eolas agus a c(h)leachtas gairmiúil a fheabhsú go leanúnach.
• Cumas oibriú go neamhspleách agus mar chuid d’fhoireann.
• Bheith gafa go gníomhach le baill dá g(h)airm agus leis an bpobal mór.

Inniúlacht Mhúinteoirí
1. Eolas Gairme (Tuiscint ar Inneachar agus Oideolaíocht)

2. Cleachtadh Gairme (Teagasc & Timpeallacht Ranga, Pleanáil & Ullmhú)

3. Forbairt Ghairmiúil

4. Luachanna Gairme & Caidrimh

5. Obair ar son na Scoile agus an Phobail (Seach-churaclaim/ inniúlachtaí eile)

Further information on these competencies is available in the attached document.
In the application form you will be asked to outline, in no more than 200 words, one relevant example of how and where you have displayed each of these competencies.
It is therefore recommended that you keep a copy of this job description open while completing your application. (PDF version available to download).


 
  Already a member of our Talent Pool? Login here
  Join our Talent Pool + submit your application

Please enter a valid email address

This email already has a universal profile registered. Log in instead to access it

This email address is already registered with this talent pool. Please login to access your profile. Forgot your password? Simply click the link to reset

I agree to the Terms of use